7 มิถุนายน 2564

14.00 น.

1. ทุ่งXXX เบญXXX,
2. แก้วXXX อรXXX,
3. น้ำXXX อรXXX,
4. กล่อมXXX นัชXXX,
5. XXXXXX XXXXXXXX
6. XXXXXX XXXXXXXX
7. XXXXXX XXXXXXXX
8. XXXXXX XXXXXXXX
9. XXXXXX XXXXXXXX
10. XXXXXX XXXXXXXX
11. XXXXXX XXXXXXXX
12. XXXXXX XXXXXXXX
13. XXXXXX XXXXXXXX
14. XXXXXX XXXXXXXX
15. XXXXXX XXXXXXXX
16. XXXXXX XXXXXXXX
17. XXXXXX XXXXXXXX
18. XXXXXX XXXXXXXX
19. XXXXXX XXXXXXXX
20. XXXXXX XXXXXXXX
18,0xx THB
7,6xx THB
1,5xx THB
1,5xx THB
1. ชัญXXX ธูปXXX
2. วาสXXX กูลXXX
3. วรางค์XXX สุXXX
4. ศจีXXX เวียงXXX
5. สุXXX แจ้งXXX
24,2XX THB
7,9XX THB
7,9XX THB
7,1XX THB
7,1XX THB
1. นุXXX นุขXXX
2. สมXXX มั่งXXX
3. ธนXXX เวียงXXX
4. ศลิXXX ชั้นXXX
5. เย็นXXX แซ่XXX
91,9XX THB
51,5XX THB
17,7XX THB
17,6XX THB
17,5XX THB

7 มิถุนายน 2564

14.00 น.

1. XXXXXX XXXXXXXX
2. XXXXXX XXXXXXXX
3. XXXXXX XXXXXXXX
4. XXXXXX XXXXXXXX
5. XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1. XXXXXX XXXXXXXX
2. XXXXXX XXXXXXXX
3. XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1. XXXXXX XXXXXXXX
2. XXXXXX XXXXXXXX
3. XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
[email protected]
[email protected]
[email protected]