เนื้อหาหลัก

ชื่อโครงการ Easy E-Receipt

ระยะเวลา 1 ม.ค. 2567 – 15 ก.พ. 2567

ผู้มีสิทธิ กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice)

บุคคลธรรมดา ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน หรือ ที่อยู่ปัจจุบัน),
(เพื่อระบุในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์) เบอร์ติดต่อ, อีเมล (เพื่อรับ (E-Tax Invoice))


ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบเมื่อซื้อผ่าน www.yslbeautyth.com
e-invoice
 1. ลูกค้าจะได้รับ SMS ใบเสร็จ /
  ใบกำกับภาษี แบบไม่มีเลขบัตรประชาชน หลังทำการสั่งซื้อ จากบริษัท
  ลอรีอัล ประเทศไทย ภายใน 2-5 วันทำการ
 2. สแกน QR code
  ที่มุมล่างขวาของใบกำกับภาษีแบบไม่มีเลขบัตรประชาชน หรือ QR code
  ในหน้านี้หรือคลิก ที่นี่
  เพื่อยื่นขอแก้ไขรายละเอียดใบกำกับภาษี
 3. กรอกหมายเลขใบกำกับภาษีที่ได้รับจาก SMS และเลขท้ายเบอร์มือถือ 4 หลักท้ายที่ลงทะเบียนในระบบ
 4. กรอกรายละเอียด เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และข้อมูลอื่นให้ครบถ้วน
 5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล *ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล
  โปรดตรวจสอบให้ละเอียดก่อนยืนยัน
 6. เสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไข รอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ทาง sms หรือ email ที่ระบุไว้
เงื่อนไข

 1. ซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์
  และนิตยสารทั้งในรูปแบบปกติ และ e-book รวมถึงสินค้า OTP
  ซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว
 2. สามารถหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในราชอาณาจั
  กรตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
  2567
 3. โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  จากระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  ของกรมสรรพากร
 4. สำหรับคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์โดยชำระด้วยช่องทาง COD (Cash On Delivery)
  ระบบจะนับวันที่สั่งซื้อในใบกำกับภาษีเป็นวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าและทำการชำระเงิน
  หากชำระเงินหลังวันที่ 15 ก.พ. 67 จะไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการได้


ข้อควรรู้สำหรับลูกค้า 1. ซื้อสินค้าหรือบริการตามโครงการฯ ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567 เวลา
  23:59 น.
 2. สามารถซื้อสินค้าและบริการหลายครั้งได้ (มี e-Tax Invoice & e-Receipt หลายใบได้)
  ในระยะเวลาของโครงการ
  แต่รวมกันแล้วสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 3. e-Tax Invoice & e-Receipt มูลค่าเกิน 50,000 บาท สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ 50,000 บาท
 4. ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว
 5. ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่สมบูรณ์ เช่น เขียนชื่อ หรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิด หรือมีการแก้ไข
  หากใบกำกับภาษีนั้นมีรายการครบถ้วนและมีการแก้ไขภายหลัง สามารถนำมาใช้หักลดหย่อนได้
 6. สามารถตรวจสอบรายชื่อ ร้านค้าที่เข้าร่วม e-Tax Invoice ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือที่
  https://etax.rd.go.th โดยกดไปที่เมนู“ผู้ได้รับอนุมัติ”
  ซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ***ลอรีอัล เป็นผู้ได้รับอนุมัติร้านค้าที่เข้าร่วม E-Tax Invoice จากกรมสรรพากร***
LOREAL (Thailand) Ltd. TAX ID: 0105537069465
7. ในกรณี ร้านค้าที่เข้าร่วม e-Tax Invoice by Time Stamp
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรหรือที่ https://www.rd.go.th/27659.html
โดยกดไปที่เมนู “รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ”

ข้อมูลอ้างอิง / website ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขและ FQ&A จากกรมสรรพากรOrientation message
For the best experience, please turn your device