เนื้อหาหลัก

พันธกิจสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของอีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแนวทางที่เอื้อต่อการจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระยะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

นี่หมายถึงการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) โดยไม่ลดทอนมาตรฐานด้านคุณภาพและความหรูหราของอีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้ ด้วยการลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของสูตรผลิตภัณฑ์ของเราโดยการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้น ปรับปรุงการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสม และมุ่งมั่นที่จะทำให้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์

"ในปี 2020 ผลิตภัณฑ์ของเราร้อยละ 93 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนที่เราดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี เรามีเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุมทุกแง่มุม และติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรจุหีบห่อ รอยเท้าของสูตรผสม การจัดหาส่วนผสม และประโยชน์ทางสังคม (social benefit) ของผลิตภัณฑ์

กาโรลีน แนเกรอ (Caroline Nègre) ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์

OUR COMMITMENTS

OURIKA GARDENS

Harvesting natural wonders collectively while supporting the local communities of women for a more sustainable tomorrow.

Discover

INSIDE OUR PRODUCTS

Ensuring your safety as our absolute priority.

Discover

ENVIRONMENTAL ENGAGEMENTS

Reducing our environmental footprint day by day.

Discover

SOCIAL COMMITMENTS

Fighting to prevent intimate partner violence.

Discover
Orientation message
For the best experience, please turn your device