เนื้อหาหลัก

1 ใน 3
ของสตรีทั่วโลก
ล้วนมีประสบการณ์
ความรุนแรงในคู่รักในชีวิต

YSL Beauty ตระหนักดีว่ากลไกที่สำคัญที่จะช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในคู่รักได้

คือการตระหนักถึงรูปแบบของความรุนแรง
ผ่านสัญญาณเชิงพฤติกรรมและการแสดงออก
people
จึงเปิดตัวโครงการระดับโลก ‘Abuse is Not Love’
มุ่งส่งเสริมการตระหนักรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ABUSE IS NOT LOVE โดย YSL Beauty มีแนวทางหลักในการดำเนินการ 3 แนวทาง

YSL Beauty ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ในโครงการ ‘Abuse is Not Love’ สร้างความตระหนักรู้
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สัญญาณเตือนของความรุนแรง
เพื่อลดการเกิดปัญหาความรุนแรงในคู่รักในประเทศไทย

กิจกรรมและความมุ่งมั่นของเรา

ABUSE ISN'T LOVE

Orientation message
For the best experience, please turn your device