เนื้อหาหลัก

คํามั่นสัญญาของเราต่อโลกใบนี้
ในการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น.

REDUCE OUR IMPACT - YSL BEAUTY

ที่ YSL เรามักใช้จินตนาการนอกกรอบอยู่เสมอ
แต่สําหรับดาวเคราะห์ดวงนี้มีขอบเขตที่เราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ควรล้ำเส้นไป.
ขอบเขตนี้คือขีดความสามารถของโลก ที่จะยังคงสภาพเป็นบ้านที่ดี
สําหรับมนุษย์ที่จะอยู่อาศัยและเติบโตต่อไปได้
ดังนั้น การอาศัยในขอบเขตนี้ได้อย่างปลอดภัยคือสิ่งสําคัญ สําหรับอนาคตของพวกเราทุกคน
นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจของเราเพื่อปกปักรักษาโลกใบนี้
โดยใช้ขีดจํากัดความปลอดภัยของโลก (planetary boundaries)’ เป็นรากฐานในการตั้งเป้าหมายความยั่งยืนของเราในปี 2030.

ภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ความมุ่งมั่นในกลยุทธ “เปลี่ยนกฎ เปลี่ยนอนาคต” ของเรานั้นครอบคลุม
ทุกแง่มุมในห่วงโซ่คุณค่าของ YSL Beauty ตั้งแต่การจัดหาส่วนผสมจากธรรมชาติ
ไปยังการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ จนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตของเรา
ทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ.

REDUCE OUR IMPACT
ดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้า
ด้านความยั่งยืนของ YSL BEAUTY ประจําปี 2021
DOWNLOAD THE YSL BEAUTY
SUSTAINABILITY PROGRESS REPORT 2021
Orientation message
For the best experience, please turn your device